JSON: sites/ccac/themes/ccacTurisme/templates/frases (ok) turisme.altcamp.cat
/dades/munidipta
/dades/munidipta/sites/ccac/themes/ccacTurisme/templates/frases.json
logo CCAC

CONCURS FOTOGRÀFIC : ALT CAMP FLORIT 2023

07/03/2023

CONCURS FOTOGRÀFIC : ALT CAMP FLORIT 2023

Coincidint amb l'època de floració dels ametllers a la comarca de l'Alt Camp, des del Consell Comarcal s'ha organitzat un concurs fotogràfic per instagram.

Es podrà participar fins el 12 de Març i el premi seran 10 lots de productes de proximitat de la comarca.

Per a més informació, consultar les bases 

BASES DEL CONCURS INSTAGRAM «ALT CAMP FLORIT 2023»

1.ENTITAT ORGANITZADORA:

CONSELL COMARCAL ALT CAMP, P9300005G, amb domicili C/ Mossèn Martí, 3, 43800, Valls, Tarragona a l’efecte de notificacions, citacions i emplaçaments en direcció postal, d’ara endavant “ENTITAT ORGANITZADORA”, organitza un concurs denominat “SORTEIG ALT CAMP FLORIT 2023” (d’ara endavant el “Concurs”) amb la finalitat d’efectuar una acció comercial, subjecte a les presents bases legals (d’ara endavant, les “Bases”).

 2. DESVINCULACIÓ DE FACEBOOK:

Facebook i Instagram no patrocina, avala, ni administra de cap manera aquest Concurs, ni està associat a ell. La persona usuària es desvincula totalment de Facebook i Instagram i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’ENTITAT ORGANITZADORA i no a Facebook. La informació que proporcioni serà utilitzada per a gestionar la participació dela persona concursant en el Concurs així com, de ser el cas, comunicar-li i fer-li lliurament del premi, d’acord amb les presents bases legals del Concurs.

El concurs només es realitzarà per a la xarxa Instagram. 

3.OBJECTE, MECÀNICA I REQUISITS DEL CONCURS:

REQUISITS per a participar en el Concurs, DURADA i ÀMBIT:

 • La participació és gratuïta, voluntària i està limitada als qui compleixin tots els requisits que a continuació es relacionen:
 • El Concurs comença el dia 3 de març de 2023 i finalitza a les 23:59h del 12 de març de 2023.
 • S’haurà de penjar 1 fotografia on hi aparegui ametllers florits en algun paratge de la comarca de l’Alt Camp, aquesta fotografia s’haurà de penjar a l’Instagram i s’haurà d’indicar al text que acompanyi la fotografia el lloc on està feta, anomenar @consellaltcamp i @turismealtcamp i etiquetar-la amb el hashtag #AltCampFlorit23
 • Ser persona física.
 • Major de 18 anys.
 • Només és vàlid per a Catalunya.
 • El perfil d’Instagram dela persona usuària participant ha de ser real: no ha de contenir una identitat falsa. Si se sospita que el perfil d’una persona usuària no és real, aquesta podrà ser desqualificada del concurs immediatament, a criteri absolut del'ENTITAT ORGANITZADORA.
 • No utilitzar la present promoció per a: difondre idees polítiques o religioses; promoure injúries i/o calúmnies enfront de tercers; usar llenguatge violent, obscè o ofensiu; publicar contingut diferent a la finalitat de la mecànica de la promoció.
 • Es recomana que el perfil d’Instagram sigui públic per poder participar-hi.
 • Alerta els comptes privats. Per a verificar que compleix tots els requisits quan pengi el post haurà d’etiquetar a @turismealtcamp i @consellaltcamp.

 REQUISITS per a poder guanyar el concurs:

Haver complert totalment els requisits establerts en aquest apartat. El mer incompliment d’algun dels requisits previstos anteriorment, totalment o parcialment, implicarà la desqualificació automàtica de la participació en el Concurs.

Una mateixa persona no pot guanyar dues vegades un Concurs de la pàgina d’Instagram del’ENTITAT ORGANITZADORA, per tant, les participacions presentades no poden haver estat premiades en altres concursos, ni publicades anteriorment en cap suport ni personal ni professional, inclosos correus electrònics. 

4. MECÀNICA PER A DESIGNAR A LA PERSONA GUANYADORA:

Una vegada finalitzada la durada del Concurs en les presents Bases, totes les participacions vàlides seran recollides per l’ENTITAT ORGANITZADORA i seran incloses en el sorteig dels premis.

La persona guanyadora resultarà d’un sorteig realitzat entre totes les persones participants que hagin etiquetat la seva publicació, complint amb tots els requisits establerts en les presents Bases, a criteri de l’ENTITAT ORGANITZADORA.

El sorteig es realitzarà utilitzant un programa informàtic de selecció aleatòria, per mitjà d'APPSORTEOS, que triarà 1 persona guanyadora que s’endurà:

 1. Premis: 10 lots de productes de proximitat de la comarca de l’Alt Camp.

En el sorteig hi haurà una persona suplent, per si el titular no compleix amb els requisits.

El premi serà concedit a la persona participant que resulti triada en el sorteig d’entre totes les persones participants i que sigui declarada guanyadora, segons els requisits establerts en les presents Bases.

 5. COMPROVACIÓ DE REQUISITS I DECLARACIÓ DE LES PERSONES GUANYADORES:

Una vegada triadala persona guanyadora, l’ENTITAT ORGANITZADORA comprovarà que qui hagi resultat triat en el mateix, compleixi amb tots els requisits establerts en les presents Bases i que pot ser declarada guanyadora.

Per a això, l’ENTITAT ORGANITZADORA es posarà en contacte amb la presumpta persona guanyadora a través missatge d’Instragram, comunicant-li que és la guanyadora. La persona participant haurà de respondre a tal missatge en un termini màxim de 48 hores des del moment en què s’hagi efectuat el comentari en la publicació d’Instagram amb la següent informació: (i) conformitat i acceptació expressa del premi o (ii) renúncia igualment expressa al mateix (no seran vàlides acceptacions condicionades o limitades), a través d’un missatge directe a l’ENTITAT ORGANITZADORA.

Si la presumpta persona guanyadora renuncia al premi, l’ENTITAT ORGANITZADORA procedirà a comunicar-se en iguals termes que els descrits anteriorment amb la primera persona suplent a l’efecte de proposar i en el seu cas (si no renuncia al seu torn) seguir els passos per a la declaració dela persona guanyadora que s’ha indicat.

Igualment, en el cas que alguna deles persones triades com a presumpta guanyadora o suplent no respongui al missatge en el termini anteriorment indicat o ENTITAT ORGANITZADORA consideri que no compleix els requisits per a ser declarada guanyadora, es posarà en contacte amb la següent persona suplent a l’efecte de proposar i en el seu cas (si no renuncia) seguir-los passos per a la declaració guanyadora que s’han indicat.

Aconseguit el nombre màxim de persones suplents, sent que diverses d’elles o totes han renunciat o que no compleixen els requisits establerts en les presents Bases, l’ENTITAT ORGANITZADORA podrà declarar desert el Concurs.

En el cas que l’ENTITAT ORGANITZADORA ho estimi oportú, el nom deles persones guanyadores podrà ser publicat per l’ENTITAT ORGANITZADORA en les seves diferents plataformes digitals, com poden ser les seves webs: http://turisme.altcamp.cat/ i http://www.altcamp.cat/ i a les xarxes Facebook, Instagram i Twitter @turismealtcamp i @consellaltcamp, d’acord amb el que s’estableix en les presents Bases.

 6. PREMI:

Com ja hem dit en l’apartat 4, el premi és:

 1. Premis: 10 lots de productes de proximitat de la comarca de l’Alt Camp.

  7. ALTRES NORMES D’ÚS:

No s’admetran comentaris ofensius, insults, amenaces, llenguatge malsonant, continguts degradants o desqualificacions cap als nostres serveis, marques, equip humà o altres membres

L’ENTITAT ORGANITZADORA queda exempta de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades per les mateixes persones participants que impedís la seva identificació.

L’ENTITAT ORGANITZADORA es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol mena d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del Concurs.

L’ENTITAT ORGANITZADORA queda exempta de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en el Concurs, la defraudació de la utilitat que els participants haguessin pogut atribuir a aquests, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’internet.

L’ENTITAT ORGANITZADORA es reserva el dret d’efectuar quants canvis consideri que redundin en la bona fi del Concurs, quan concorri justa causa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presents Bases.

L’ENTITAT ORGANITZADORA es reserva el dret d’ajornar i/o ampliar la durada del Concurs, així com la facultat d’interpretar les presents Bases.

Així mateix, l’ENTITAT ORGANITZADORA queda exempta de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del Premi.

 8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

La simple participació en el Concurs implica l’acceptació de les presents Bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió dela persona participant i a conseqüència d’això, l’ENTITAT ORGANITZADORA quedarà alliberada de compliment de l’obligació contreta amb aquesta persona participant.

En PARTICIPAR EN EL CONCURS “SORTEIG ALT CAMP FLORIT 2023” ASSUMEIXO QUE HE LLEGIT I ACCEPTAT LES PRESENTS BASES, POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, DEL DRET A la INTIMITAT I A la PRÒPIA IMATGE.

Notícies relacionades